ក្រុម​អ្នកគ្រប់គ្រង

ឧកញ៉ា កែវ មុំ

អគ្គនាយិកា

លោក អៀង ម៉ុង

នាយកគ្រប់គ្រង

កញ្ញា យ៉ុម សុផុន

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

លោក កែវ វាសនា

ផ្នែកទីផ្សារក្រៅប្រទេស

លោកស្រី ឆាត ស្រីពៅ

ផ្នែកទីផ្សារក្នុងប្រទេស

កញ្ញា ជិន ស្រីមុំ

ប្រធានផ្នែកធានាគុណភាព